Ingångna avtal och verkligheten. | Sverigedemokraterna Haninge

Ingångna avtal och verkligheten.

Ingångna avtal och verkligheten.

Blomma

 

 

 

 

 

 

 

Haninge kommun har under hösten 2014 tecknat om avtalet med migrationsverket att öka antalet boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn från 7 till 12.

Någon kan kanske vilseledas att tro att det handlar om en ökning av antalet individer från 7 till 12 vilket ingalunda är med sanningen överensstämmande.

Vad det handlar om är en ökning av antalet boendeplatser där individer kan slussas igenom i den takt som Migrationsverket fyller på och platserna frigörs när individer flyttar ut till andra boendeformer.

Nu har länsstyrelsen i Stockholm föreslagit Haninge kommun att öka antalet boendeplatser från 12 till 35, vilket innebär en ökning med 291 %,vilket kommunstyrelsen i Haninge  föreslår kommunfullmäktige att besluta om vid kommunfullmäktigemötet den 9 februari.

Det planerade avtalet gäller specifikt pojkar mellan 15-17 år och en fråga inställer sig-finns det inga skyddsbehövande ensamkommande flickor ?

Ett avtal med migrationsverket behöver i verkligheten inte innebära vad avtalet säger utan migrationsverket kan ,enligt gällande regler, utan kommunens vetskap direktplacera ett godtyckligt antal ensamkommande flyktingbarn i kommunen genom att teckna avtal med privata aktörer,utan att ta hänsyn till kommunens förutsättningar till bostäder,skola,vård och övrig samhällsservice.

Obekräftade källor gör gällande att det pågår förhandlingar i Haninge kommun mellan privata aktörer och migrationsverket.

Möjligheten att göra så följer av lagen om offentlig upphandling.

I Nynäshamns kommun är situationen den att det avtal som tidigare gällde 7 boendeplatser för ensamkommande nyligen tecknats om att omfatta 12 platser och vi väntar med spänning på hur många veckor det avtalet kommer att gälla

Sverigedemokraterna i Haninge kommunfullmäktige har reserverat sig mot förslaget från kommunstyrelsen och reservationen kan läsas nedanför.

Reservation mot beslut i kommunstyrelsen 2015-01-26 avseende § 5 Avtal med Migrationsverket om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, ensamkommande barn.

Sverigedemokraterna (SD) Reserverar sig mot det beslut om avtal med Migrationsverket om s k ensamkommande barn som Kommunstyrelsen fattade vid sitt möte 2015-01-26 (§ 5).

Anledningarna till vår reservation är flera men består i huvudsak av följande:

1.Kommunens verksamhet och skattebetalarnas pengar ska användas för sådan verksamhet som är avsedda för kommuninvånarnas bästa. Mottagande av s k ensamkommande flyktingbarn är inte av en sådan karaktär.

2.KF fattade under hösten ett beslut om att teckna avtal med Migrationsverket om mottagande av 12 ensamkommande barn. En av huvudanledningarna till detta var att då vet kommunen vad som gäller. I annat fall skulle Migrationsverket kunna tvinga på kommunen fler ensamkommande barn. I det nu aktuella avtalet gäller det 35 barn. Vad var samarbetsviljan från kommunens sida vid detta tillfälle värd? Inte ett dugg!

3.Det är stor brist på bostäder i Haninge i dag. Var ska dessa ”ensamkommande barn” placeras. Detta fanns det inget svar på vid mötet. Ska de möjligen lägga beslag på lägenheter som annars skull kunna användas för kommunens egna barn som står i beredskap att flytta hemifrån?

4.Kommer att bli en belastning för Haninges skolor som ju inte har någon överkapacitet.

Kan fortsätta men slutar här.

För Sverigedemokraterna i Haninge

Kennerth Valtersson

Kommunstyrelseledamot och gruppledare(SD)