Kandidater VAL2018 | Sverigedemokraterna Haninge

Kandidater VAL2018

 

 

 

PRESENTATION AV VÅRA KANDIDATER

Christian Lindefjärd

11:e plats

1:a plats

Christian Lindefjärd 42 år, Vendelsö, Yrkeschaufför

Jag brinner för:

 • Att tryggheten och välfärden ska fungera väl, det måste få ett slut att migranter i samhället ska ha speciella förmånliga regler som går över vanliga medborgare exempelvis i bostadsköerna, kommer man till Sverige och Haninge så ska man anpassa sig till vårt lands kultur, inget annat.
 • Jag vill verka för att stoppa islamiseringen av Sverige, och Haninge, då vi redan har tagit steg i den riktningen i form av separata badtider för män och kvinnor.

Eva Karlsson

29:e plats

3:je plats

Eva Karlsson 58 år, Handen, Konsult

Jag brinner för:

 • För mig är det viktigt att de äldre i hela vår kommun har det bra och att alla över 85 år får tillgång till äldreboende oavsett hälsa och behov om önskemål finns.
 • Att ett aktivitetshus upprättas på Muskö för äldre tillsammans med den yngre generationen det vill säga ungdomar med varsin del av huset.
 • Att de äldre har trädgård med bord och stolar så de kan sitta ute vid vackert väder och skapa trädgård och eventuellt odlingslott om intresse finns.
 • Att Haninge kommun ska bli en av landets bästa kommuner för äldre att leva i.

Kennerth Valtersson

4:e plats

Kennerth Valtersson 75 år, Handen, f.d. projektledare, pensionär

Jag brinner för:

 • Att kommunen ska satsa sina resurser på våra medborgare så att skattebetalarnas pengar i första hand går till dem som har byggt upp det här landet och Haninge kommun. Det får inte vara så att nyanlända i olika sammanhang går före. Inga förturer till bostäder med mera.
 • Biltrafik är viktigt i en förortskommun som Haninge. Vägunderhållet måste förbättras och prioriteras. Parkeringsplatser måste finnas i tillräcklig omfattning även i samband med nybyggnation. Minst en p-plats per ny bostad är ett måste.
 • Omtanke om de äldre invånarna i kommunen är viktigt för mig. Äldreomsorgen hålla hög standard och förbättras på flera områden. Alla som vill ska ha rätt till äldreboende om man har fyllt 85 år samt rätt till samboende med make/maka eller motsvarande.

Magnus Malmberg

35:e plats

5:e plats

Magnus Malmberg 47 år, Muskö, Snickare omskolad till fastighetsförvaltare/Projektledare

Jag brinner för:

 • Att införa en myndighetslots i Haninge kommun, dit man kan vända sig om man blir akut sjuk, arbetsskadad eller på annat sätt råkat illa ut, då man varken har orken eller kunskapen om vilka rättigheter och skyldigheter man har.
 • Särredovisade kostnader/inkomster för nyanlända/ensamkommande, så att dessa ej blandas ihop med äldre, handikappade, psykisk/drog och ungdomsvård, då det i nuläget görs nedskärningar på dessa för att mörka kostnaden för nyanlända.
 • Inga förturer i bostadsköerna för nyanlända, då det i nuläget nästan är omöjligt för våra Svenska ungdomar att få en bostad när det är dags att flytta hemifrån.

Yvonne Forsberg

7:e plats

Yvonne Forsberg 57 år, Vendelsö, Undersköterska och barnskötare

Jag brinner för:

 • Sjukvården/ äldrevården är en av mina hjärtefrågor, sjuka och gamla måste få den omsorg som de behöver.
 • Barnomsorg och skola är också en av mina hjärtefrågor i kommunen. Det är av stor betydelse att ha en god och tillfredsställande arbetsmiljö för alla barn / elever och personal. Det är mycket viktigt att elever uppnår sina kunskapsmål utifrån sin förmåga så mycket som möjligt i en bra lärandemiljö. Barnen är våran framtid.

Thomas Broberg

8:e plats

Thomas Broberg 63 år, Vendelsö, Projektledare

Jag brinner för:

 • Flyktingmottagningen till Haninge måste begränsas och hänsyn måste tas till vad vi klarar av tex, bostäder, skola, sjukvård mm. Förturer i bostadskö avskaffas så medborgare i Haninge har samma rätt till bostad.
 • Kulturarvet i Haninge är värdefullt och måste bevaras så som slott, gårdar fornlämningar gravfält och industrier.
 • En levande skärgård där det finns möjlighet att leva och bo då Haninge Kommun är en skärgårdskommun.

Peter Lindefjärd

11:e plats

Peter Lindefjärd 66 år, Vendelsö, f.d Säljare

Jag brinner för:

 • Regional utveckling: Med motivering – Agera långsiktigt för att skapa det goda lokala samhället.
 • Har suttit hela den här mandatperioden i stadsbyggnadsnämnden för Sverigedemokraterna här i Haninge. Det har varit väldigt intressant och lärorika fyra år. Då trafik och stadsbyggnadsfrågor är det jag hart störst intresse för inom politiken.

Bosse Gaimer

13:e plats

Bosse Gaimer 53 år, Vendelsö, IT-tekniker

Jag brinner för:

 • Integration: Bara måste fungera för allt annat ska över huvud taget kunna lösas. En förtroendevald måste lyssna på vad folk vill eftersom dem röstar fram oss.
 • De äldre som har byggt upp vår välfärd måste också kunna nyttja den livet ut och inte se sina surt förvärvade pengar försvinna till folk som inte vill och inte har för avsikt att över huvud taget bidra till samhället.
 • Skolan är också mycket viktig och måste fungera väl.

Kent Svensson

14:e plats

Kent Svensson 59 år, Vendelsö, Ingenjör

Jag brinner för:

 • För mig är det viktigt att barnen i förskolan möts av en trygg, kreativ och kärleksfull miljö och att pedagogik, metoder och bemötande bygger på vetenskap och beprövad kunskap.
 • Att grundskolebarnens studieresultat i hela kommunen, kraftfullt förbättras och att fokus läggs på att höja resultaten i kärnämnena svenska, engelska och matematik samt att skolorna är trygga, säkra och på riktigt inbjuder till studiero och aktiviteter.
 • För mig är energi, miljö och livsmedelsförsörjning centrala frågor som måste prioriteras. Kunskap är det bästa verktyget att bemästra framtida problem och ta fram de bästa lösningarna.
 • Att skolbarnen i Haninge ska nå de bästa studieresultaten i Sverige.
 • Att alla barn ska behärska 2 världsspråk och 1 hemspråk. Världsspråken är engelska och matematik, hemspråket är svenska.

Erika Olofsson

15:e plats

Erika Olofsson 51 år, Tungelsta, Kredithandläggare

Jag brinner för:

 • Fattigpensionärer / hemlösa äldre
  Motivation: Vi ska ta hand om våra gamla och ge dem en värdig och trygg ålderdom. Det är vi skyldiga dem.

Peter Ternström

17:e plats

Peter Ternström 54 år, Vendelsö, ICT-direktör

Jag brinner för:

 • Att åstadkomma pragmatiska och konkreta resultat som gagnar invånarna i kommunen och främjar Haninge kommuns utveckling. Politiker har fått förtroende av kommunens invånare att arbeta med att genomföra förbättringar och förändringar som skall se till kommunens utveckling och vara till de bästa för kommunens invånare. Inte driva meningslös plakat- och signalpolitik, det är faktiska resultat och åtgärder som åstadkommer utveckling.
 • Det krävs att man hanterar skattebetalarnas pengar med respekt så att dessa går till det kommunens invånare har betalt för d.v.s. skola, vård & omsorg, kommunal infrastruktur och äldreomsorg.
 • Alla kommunens invånare har ett ansvar att arbeta för och bidra efter bästa förmåga, till utvecklingen av vår fina kommun. Den som kan jobba ska jobba, lika för alla efter ens egna förutsättningar.
 • Politiker har ett ansvar för att prioritera och se till att kommunens gemensamma medel går till det som är avsett samt att det är ordning och reda i kommunens finanser. Jag vill även att Haninge kommun skall vara en bra kommun att åldras i. Våra äldre medborgare som varit med att bygga upp, och betalt för en trygg ålderdom, skall självklart ha rätt till en god, aktiv och värdig ålderdom.
 • För att Haninge kommun skall fortsätta att utvecklas positivt och vara en attraktiv kommun måste trygghet samt nolltolerans mot brott och skadegörelse prioriteras. Jag vill också att Haninge skall fortsätta att satsa på kultur- och fritidsaktiviteter men att såväl barn som ungdomars kultur och fritidsaktiviteter skall prioriteras. Möjligheter till spontanidrott, motion och träning skall förbättras samt utvecklas genom att nya anläggningar byggs och att befintliga anläggningar vårdas. För att ha möjligheter att genomföra en fortsatt utveckling av Haninge krävs självklart ekonomiska medel. Därför anser jag att satsningar på förbättrad politik för företag att växa, anställa och etablera sig Haninge är nödvändigt. För att detta skall kunna ske, krävs parallellt satsningar på infrastruktur, kommunikationer och kommunal service.

Andreas Hagman

18:e plats

Andreas Hagman 43 år, Vendelsö, Lärare

Jag brinner för: