Kommunpolitiskt program för Haninge. | Sverigedemokraterna Haninge

Kommunpolitiskt program för Haninge.

Vi presenterar  vårt kommunpolitiska program för Haninge kommun.

affisch3-716x1024-480x686

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverigedemokraterna vill driva en politik i Haninge som gynnar och ökar livskvalitén för den befintliga Haningebon.

I Sverigedemokraternas Haninge ska man kunna känna sig säker på att barnen får en trygg uppväxt, att de som vill utvecklas i sin skolgång får möjlighet till det, att de som genom högre studier vill nå sin fulla potential- får en chans att göra det.  För oss som vill åldras med sinnesro, ska det inte finnas några tveksamheter. Alla som genom arbete vill bidra till vår gemensamma välfärd och vill ingå i den svenska gemenskapen- är mer än välkommen.

Ett tryggt samhälle bygger på att människor upplever rättvisa och gemenskap.

Sverigedemokraternas strävan för Haninge kommun är ett öppet och fritt samhälle där våra invånare ska kunna känna trygghet i livets alla skeden. Att skapa förutsättningar för att våra  invånare ska kunna känna trygghet, är kommunens absolut viktigaste uppgift.

Vi vill se ett Haninge där politiker inte är rädda för att tala om hur verkligheten ser ut, som inte är rädda för att gå ifrån ”den politiskt korrekta linjen”. Politiker som är redo att gå till botten med problemen för att kunna lösa dem – På riktigt.

Just nu finns det bara Sverigedemokraterna som är villiga att ta på sig denna uppgift och ta ansvar för kommunen och dess invånare.

 

Skolan

Skolan står inför en rad olika utmaningar. Från att en gång ha varit en skola i världsklass har resultaten i den svenska skolan försämrats drastiskt de senaste tjugo åren.

Samtidigt har skolan också blivit stökigare, otryggare och mer segregerad. Sverigedemokraterna vill förändra detta och i stället se en skola som kännetecknas av trygghet och studie-ro men också av kunskapsförmedling, förbättrade studieresultat samt ordning och reda. Lärarkåren måste få verktygen och stöd från sin arbetsledning för att direkt kunna stävja bråk, kränkningar och allmän oreda.

Att skapa ordning i våra skolor är i första hand inget ekonomiskt problem. Det handlar om politisk vilja.

Inom skolan kritiserar vi den tidigare genomdrivna kommunaliseringen och förespråkar istället ett återförstatligande med en verksamhet för barn och elevernas bästa.

Vi tror på:

Regelbundna kvalitetskontroller för att säkerställa hög kvalité.
Mindre barn-och elevgrupper med bibehållen personalstyrka och välutbildad personal.
Behöriga lärare ska vara ett krav och lärare ska få vara de pedagoger de är utbildade till.
Vi bör vidare sträva efter att skolmaten genomgående skall ha högt näringsvärde, vara svensk och närproducerad, ekologiskt framställd.
Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, t.ex ritualslakt, långväga transporter eller slaktats lagstridigt utan bedövning ska ej vara tillåtet.  Mer resurser för att erbjuda stöd på ett tidigt stadium för barn med särskilda behov.  Avskaffa den skattefinansierade modersmålsundervisningen. Vi menar att det viktigaste när man befinner sig i Sverige är att man lär sig svenska. Att lära sig ett annat modersmål motverkar assimileringen in i det svenska samhället. Därför vill vi och istället satsa dessa pengar på svenskundervisning. Vill man lära sig sitt modersmål får familjen bekosta denna undervisning på egen hand.

 

Äldreomsorgen

Alla människor ska kunna åldras med värdighet och vi sverigedemokrater vill stärka de äldres status i samhället. Vi anser att respekten för de äldre måste återställas.

Den dag man får svårt att klara sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. De äldre ska ha rätt att kunna bo kvar i sin invanda miljö, även om vård- och omsorgsbehov ökar. Ingen ska tvingas till ett uppbrott från husdjur, vänner och anhöriga annat än då det är nödvändigt för till exempel vård på sjukhus. De äldre i kommunen förtjänar att få tillgång till en bra äldreomsorg. Det ska vara en rättighet för äldre att få avnjuta vällagad näringsrik mat varje dag. Den som inte längre har ork att laga egen mat ska inte tvingas äta vakuumförpackad mat som transporterats i lastbilar genom hela landet.

Vi tror på:

Bättre kontroll av vårdgivare genom att införa kortare avtalstider, kräva regelbundna kvalitetsrapporter samt införa oanmälda kontroller. Allt för att säkerställa höga kvalitetskrav som är en förutsättning för förnyat avtal.                                                                       Ökad satsning på förbättrad livskvalitet och social stimulans för brukare inom äldre- och handikappomsorgen.  Omfattningen av hemtjänsten skall även baseras på den äldres behov av social stimulans.   Haninge bör erbjuda möjlighet till verksamhet med terapihundar/katter inom äldreomsorgen. Öka antalet trygghetslarm. En äldre vårdtagare ska ges möjlighet att bo med sin maka/make.
Vi bör vidare sträva efter att maten genomgående skall ha högt näringsvärde, vara svensk och närproducerad, ekologiskt framställd.
Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, t.ex ritualslakt och långväga transporter ska ej vara tillåtet.
 

Trygghet, Lag och ordning

Trygghet är en förutsättning för frihet.

Brottsoffers och potentiella brottsoffers intressen måste i alla lägen sättas framför brottslingars intressen. Kommunen skall inrikta sig på brottsförebyggande arbete genom samverkan med polisen, lokala näringslivet, ideella föreningar och skolan. Särskilt otrygga områden kan bevakas genom nattvandrare, väktare och övervakningskameror. Vi vill ta krafttag mot den ökade brottsligheten b.la genom att:
Återinföra en dygnetruntöppen polisstation i kommunen.
Öka polisnärvaro på gator och torg för att öka tryggheten och förebygga brott.
Mer information och föreläsningar av polisen på skolor för både elever och föräldrar.
Starta upp och ge aktivt stöd till nattvandringsgrupper för att skapa tryggare tillvaro för ungdomar.
Utökade resurser för meningsfull fritidsysselsättning för våra unga.

Kommunen skall genom olika projekt, i första hand riktade till föräldrar, barn och ungdomar, satsa på arbetet mot droger, missbruk och ungdomsbrottslighet.

Särskilt otrygga och brottsutsatta områden skall bevakas genom extrainsatser i form av kameraövervakning, bilburna bevakningspatruller eller patrullerande ordningsvakter.

 

Invandring

En ansvarsfull invandringspolitik som är resursanpassad ska föras för att undvika nerskärningar i välfärden. Ingen särbehandling eller särrättighet av vissa invandrargrupper på bekostnad av andra samhällsgrupper ska få förekomma.

Immigrationspolitiken i Sverige har havererat totalt. Exemplen på detta är många och påtagliga: ökad brottslighet, skriande bostadsbrist och inte minst den skenande arbetslösheten, som framför allt drabbar unga och utrikes födda.

Som en tydlig markör mot en ansvarslös, extremt kostsam och ohållbar politik vill vi därför att kommunen säger upp sitt avtal med migrationsverket. På så sätt kan vi få till stånd en förändring på riksplanet.

Världen är, tyvärr, på många håll farlig, fattig och otrygg. Samtidigt är kommunens resurser begränsade. Vid flyktinghjälp ska resurserna användas effektivt och satsas där de gör mest nytta, nämligen där nöden och armodet är som störst. I närområdet kring det krigsdrabbade landet.

Vi tror på:

Transparens, där kostnader för allt invandringsstöd ska sammanställas och öppet redovisas.
Kommuninvånarna ska ha inflytande och medbestämmanderätt gällande asyl –och flyktingfrågor i kommunen. Boenden i bostadsrättsförening alternativt de tio närmaste villaägarna skall ha inflytande och medbestämmanderätt genom majoritetsbeslut vid en eventuell etablering eller utökad verksamhet av asyl – och flyktingförläggning i bostadsområdet. Nej till avtal eller förnyade avtal med Migrationsverket.
Nej till moskébyggen och böneutrop.
Nej till separata badtider för män och kvinnor inom kommunens badanläggningar eller badplatser.
Nej till klädsel av typ niqab och burqa på offentliga platser.
Haninge skall verka för att alla kommuninvånare behandlas lika oavsett härkomst, kön, politisk uppfattning, ålder eller religion. Detta kan exempelvis gälla vid tillsättandet av kommunala tjänster, bidrag, sökande av bostad (där dock tidigare störningsbeteende skall tagas i beaktande) och bemötande.

 

Samhällsbyggnad

Stadsplaneringen och samhällsmiljöns utformning är av stor betydelse för såväl Haninges kommuninvånares trygghet, trivsel och hälsa som för den ekonomiska tillväxten och miljön. Grönytor och naturliknande miljöer skall fortsatt vara en självklar och sammanhängande del av stadsbilden och inte bara existera som gröna öar i ett hav av betong.

Sverigedemokraterna vill att kommunen skall vara attraktiv för invånarna. Vi prioriterar dock de befintliga invånarnas behov framför presumtiva invånares.

Befintliga Haningebor skall ha förtur till Haninges hyreslägenheter. Inga lägenheter från Haninge bostäder skall slussas över till andra bostadsföretag. Första prioritering för nya/lediga lägenheter ska tillfalla de som redan bor i Haninge och då speciellt ungdomar och äldre. Om ett överskott av lediga lägenheter skulle uppstå, ska dessa fördelas till inflyttare efter köplats i kommunens bostadskö. Finns det lägenheter över skall de som vill flytta in i kommunen kunna sätta sig i kö för dessa lägenheter.

Nya parkeringar bör byggas under husen i samband med byggnation. Markytan är begränsad och fler parkeringar behövs. Trots kostnaden är det långsiktigt fördelaktigt med nya parkeringar under jord.  Sverigedemokraterna är för blandad bebyggelse. Haninge kommun ska alltid kräva ersättning för klottersanering. Expansion och prospektering inom kommunen ska ske i samförstånd med SL och Trafikverket.                                                                          Gatuunderhållet, som i dag är eftersatt, måste förbättras avse  Vid planering av nya byggnader och bostadsområden ska dessa anpassas till befintlig bebyggelse.  Haninge kommun ska ha ett förbud mot organiserat tiggeri i sin ordningsstadga.

     Miljö

Svenskarna är ett naturälskande folk och Sverigedemokraterna vill bejaka den egenskapen hos oss.

Kommunens verksamhet ska, i alla sina delar, genomsyras av kretsloppstänkande och omsorgen om allt levande omkring oss. Grönytor och naturliknande miljöer är av stor betydelse för människors trivsel och hälsa och skall vara en självklar och sammanhängande del av stadsbilden.

Vid stadsplaneringen och framtagandet av detaljplaner skall stor hänsyn tas till behoven hos de djur- och växtarter som lever inom kommunen.

Miljömedvetenheten ska genomsyra all kommunal verksamhet.

För att öka förståelsen för, och förmedla vikten av, ett hållbart och ekologiskt samhälle samt betydelsen av ett bevarande av vår biologiska mångfald skall elevers miljömedvetande stimuleras.

Kommunen ska sträva efter att göra ekologiskt hållbara inköp och råvaror till servicehus och skolkök bör i första hand vara närproducerade. Detta gynnar inte bara näringslivet i vår hembygd, utan också miljön.

Vidare anser vi att kommunen bör göra vad den kan för att påverka samhället i riktning mot en mer human djurhållning och föreslår därför att kommunen, vid upphandling, skall välja produkter som framtagits utan att djur blivit utsatta för onödigt lidande, så som ritualslakt och långväga transporter.

Haninge ska inventera och riskbedöma förorenade områden samt se till att respektive markägare upprättar och genomför saneringsplaner. En kontinuerlig inventering och riskbedömning ska göras av de kemiska ämnen och produkter som finns och används i kommunen. Finns möjlighet att byta ut ämnen och produkter mot sådana som är mindre skadliga så bör detta göras, även om de är dyrare.

Haninge skall verka för främjande av kollektivåkande genom bl.a infartsparkeringar. Öka antalet återvinningsstationer.  Utbyggnad av vägnät och kollektivtrafik som är välfungerande och trafiksäkert Trafikövervakning med hastighetstavlor och förbättring av övergångsställen med säkerhet i fokus.

Kultur

Kulturen har en central plats i Sverigedemokraternas politik och vi vill framförallt fokusera våra satsningar på bevarandet och levandegörandet av kulturarvet samt på att göra kulturen bredare och mer tillgänglig för de små barnen, de äldre och de funktionshindrade.

Det som vi primärt inriktar oss på att bevara är dock sådant som vi betraktar som tillhörande kärnan i den svenska kulturen. Till denna kärna räknar vi i första hand sådana företeelser som i särskilt hög utsträckning har präglat vår samhällsutveckling, har en djup förankring i den svenska historien, har en stor utbredning bland tidigare och/eller nu levande svenskar, har en stark symbolisk betydelse för den svenska identitet eller på något sätt är unikt för den svenska nationen eller en viss del av den svenska nationen.

För att bidra till att återskapa en gemensam svensk identitet i vårt samhälle och öka förståelsen för den svenska historien och kulturen bör bidragen till de verksamheter som bevarar och levandegör det svenska kulturarvet prioriteras.

Förvalta vårt historiska arv genom att värna historiska platser, svensk tradition och kultur.
Historiska platser ska uppmärksammas och göras tillgängliga för både kommuninvånare och turister.  Haninge kommun skall ha en aktiv roll vid firandet av traditionella högtider på ett traditionsenligt sätt.  Viktiga lokala kulturarv ska skyddas vid byggnadsprojekt.                 Kommunalt kulturstöd skall inte gå till politisk eller religiös verksamhet.                        

Ekonomi

Ett varsamt hanterande av de gemensamma, ekonomiska resurserna är en viktig och naturlig del av den sverigedemokratiska förvaltarskapstanken. En ansvarsfull, reglerad marknadsekonomi, byggd på långsiktigt tänkande, är för oss självklar. Vi ser arbete som det enda säkra medlet att åstadkomma varaktigt enskilt och allmänt välstånd. Därför krävs goda villkor för företagande och entreprenörskap.

Vi anser att kommunen bör ha ett överskottsmål på minst två procent.                      Kommunen skall prioritera kärnverksamheterna.                                                    Pensionsskulderna får inte förskjutas på kommande budgetar eller generationer, utan måste i varje budget tas med och även anpassas efter den verkliga situationen.                           Skatteuttaget bör bygga på långsiktighet och skall ligga på ett genomsnitt för Stockholms län. Välfärden skall huvudsakligen vara skattefinansierad. Privata alternativ skall tillåtas konkurrera inom lämplig verksamhet och på ett kvalitetsgranskat sätt OM den utförs bättre eller med jämförbar kvalité till ett lägre pris. Haninge skall verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende. Sverigedemokraterna vill att upphandlingsverksamheten ses över så att alla inköp verkligen görs till bästa pris och kvalité. Inköpsverksamheten skall öppet redovisas på kommunens hemsida. De avtal som sluts är i mångt avgörande för kommunens sammantagna ekonomi.

 

 

Demokrati

Vi bekänner oss till den klassiska definitionen av demokrati, där demokratibegreppet inte görs synonymt med de egna politiska uppfattningarna utan primärt vilar på principerna om att beslut skall fattas enligt majoritetsprincipen, att likhet inför lagen och allmän och lika rösträtt för medborgare skall råda, att yttrandefrihet, tryckfrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet och rättstrygghet är helt nödvändiga inslag för att medborgarna skall kunna och våga informera sig, engagera sig och fullt ut utnyttja sin rösträtt i fria och hemliga val.

Vi förordar också starkare inslag av direktdemokrati och ställer oss positiva till fler beslutande folkomröstningar på både lokal, regional och nationell nivå.