Kommunpolitiskt program för Nynäshamn. | Sverigedemokraterna Haninge

Kommunpolitiskt program för Nynäshamn.

 Kommunpolitiskt program.
Blomma

 

 

 

 

 

 

 

Ett kommunpolitiskt program, eller om man så vill, ett valmanifest kan liknas vid en viljeinriktning.

Några av våra punkter är snarlika valmanifestet för 2010 av den enkla anledningen att många frågor fortfarande är angelägna att driva i kommunen.

Sverigedemokraterna, lika lite som något annat minoritetsparti, har makten att ensamt helt styra en kommuns utveckling.

Oavsett övriga partiers inställning till Sverigedemokraternas inträde i kommunpolitiken är våra avsikter att i möjligaste mån,för kommuninnevånarnas bästa, samverka med andra partier i sakfrågor där vi har liknande uppfattning.

 

Sverigedemokraterna vill.

* Vi förordar ett starkare inslag av direktdemokrati och ställer oss positiva till fler beslutande folkomröstningar på både lokal, regional och nationell nivå.

Den av Miljöpartiet tidigare föreslagna folkomröstningen om utförsäljningen av allmännyttan i Nynäshamn är ett bra exempel.

* Vi säger nej till deponi i Stora vika kalkbrott.

* Vi vill avskaffa den skattefinansierade modersmålsundervisningen och istället satsa dessa pengar på svenskundervisning. Vill man lära sig sitt modersmål får familjen bekosta denna undervisning på egen hand.

* Mer resurser till tullen och kustbevakningen i Nynäshamn för att kunna upprätthålla lag och ordning och stävja brottslighet.

Nynäshamn är en transithamn för stöldgods och droger och tull och kustbevakningen behöver tillföras resurser.

* Arbeta för en ytterligare ambulans till Nynäshamn samt mer polisiär
närvaro i kommunen för ökande av trygghet.

* Utbyggnad av kommunala färdmedel i kommunen samt en säker
trafikmiljö för samtliga trafikanter.

Kommunens ytterområden, som Muskö,Stora Vika,Ankarudden behöver tätare bussturer,bland annat för att människor  ska kunna arbetspendla till arbeten i tätorterna eller till arbeten utanför kommunen, utan alltför stor tidspillan.

* Arbeta för byggandet av Norviks hamn samt infrastruktur från och till.

* Vill arbeta för att skolan ska vara en trygg , säker och studiemotiverad miljö för både lärare och elever. Ordning och respekt ska gälla.

* Arbeta för en bättre äldreomsorg med respekt och värdighet för de äldre.
Geriatriken ska vara kvar i kommunen och det ska finnas möjlighet för äldre att kunna fortsätta leva med maka/make/sambo på ålderns höst.

* Stimulera byggandet av bostäder med blandad struktur samt flera ungdomslägenheter.

* Vi vill öka den ekonomiska basen för nyföretagande och göra det lättare för etablering av företag som ger arbetstillfällen till kommunen.

* Vi vill värna strandskyddet och vår unika miljö – inte bebygga strandvägen.
Ett centralt placerat badhus är önskvärt. Bra och goda tränings -och idrottsanläggningar som alla kan utnyttja i hela kommunen.

* Nynäshamns kommun ska ha ett förbud mot organiserat tiggeri i sin ordningsstadga.

Enligt polisen existerar det organiserat tigger i samband med människohandel.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/hallandsnytt/polisen-misstanker-manniskohandel-bakom-tiggeri

* En ansvarsfull invandringspolitik som är resursanpassad ska föras för att undvika nerskärningar i välfärden. Som en tydlig markör mot en ansvarslös, extremt kostsam och ohållbar invandringspolitik vill vi därför att kommunen säger upp sitt avtal med migrationsverket.